„Nowy” Rektor UMCS

wiadomosci Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dokonał dziś wyboru Rektora na kadencję 2016-2020. W wyborach zwyciężył prof. dr hab. Stanisław Michałowski - obecny Rektor UMCS.

Lublin24

Opublikowano: 22 kwietnia 2016 14:13 | Aktualizacja: 22 kwietnia 2016 14:13

Wyboru dokonano dzisiaj, 22 kwietnia, w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Zebrane tam kolegium elektorów reprezentujące wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu dokonało wyboru Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2016-2020. Uczelnią przez najbliższe 4 lata będzie rządzić prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Pokonał on w wyborach prof. dr hab. Ryszard Berę stosunkiem głosów 149 – 32.

Sylwetka Rektora:

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski to absolwent UMCS z czterdziestoletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. Studia historyczne ukończył na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie w 1977 r.

Już w trakcie studiów rozpoczął pracę w Uniwersytecie - początkowo w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych, a następnie na Wydziale Politologii. W 1983 r. obronił na Wydziale Humanistycznym UMCS pracę doktorską poświęconą działaczowi Polskie Partii Socjalistycznej - Władysławowi Kunickiemu. Zainteresowania tym nurtem politycznym zaowocowały przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej pt. Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939), która stanowiła podstawę kolokwium habilitacyjnego w 1995 r.

1 października 2000 r. Stanisław Michałowski został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Tytuł profesora uzyskał w 2014 r.

Wspomniane wyżej badania naukowe, inspirowane przez promotora prof. Albina Koprukowniaka, stanowiły podstawę do szerszej aktywności społecznej. Od bohaterów swych pierwszych prac przejął bowiem przekonanie, że człowiek wykształcony powinien cechować się dużą wrażliwością społeczną, a zarazem powinien być aktywny w działaniach na rzecz innych ludzi.

Duże znaczenie dla badań naukowych prof. Michałowskiego miał rok 1994. Został wtedy wybrany do Rady Miejskiej Lublina, w której przewodniczył Komisji Budżetowo-Ekonomicznej oraz reprezentował miasto w pracach Lubelskiego Sejmiku Samorządowego (pełnił w nim funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej). W tym czasie położono podstawy pod rewitalizację Starego Miasta w Lublinie oraz przebudowano część Krakowskiego Przedmieścia, dzięki czemu powstał popularny Deptak. To zaangażowanie na rzecz Lublina i jego mieszkańców jest wielkim atutem Magnificencji Rektora.

Jest On autorem i współautorem ponad 120 różnego rodzaju rozpraw naukowych, wśród których wymienić należy m.in.: Mieczysław Biernacki (1862-1948). Lekarz i społecznik (1988); Władysław Kunicki (1872-1941). Życie-działalność-poglądy (1990); Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1938) (1994); Sto lat współczesnych wodociągów w Lublinie 1899-1999 (1999). Redagował i współredagował m.in. następujące prace zbiorowe: samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń (2002); Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania (2004); Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego (2006); Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (2008); Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym (2012 ); 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce Bilans doświadczeń (praca w druku).

W efekcie badań prowadzonych w kierowanym przez Profesora od 1998 roku Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej, dwie osoby uzyskały stopnie doktora habilitowanego, a 11 seminarzystów (w tym jedna osoba z Ukrainy) prof. Michałowskiego obroniło prace doktorskie. Profesor opiniował zarazem dorobek naukowy w sześciu przewodach habilitacyjnych i recenzował 19 rozpraw doktorskich. Bardzo dobre kontakty ze studentami i wiedza merytoryczna sprawiają, że dużą popularnością cieszą się prowadzone przez Niego seminaria magisterskie i licencjackie. Dotychczas był On bowiem promotorem około 550 prac. Pod opieką naukową Profesora przebywało też pięciu stypendystów Kirklanda z Ukrainy, Białorusi i Słowacji.

W latach 1999-2005 pełnił na Wydziale Politologii funkcję prodziekana ds. studenckich, a następnie przejął obowiązki dziekana. W tym czasie Wydział ugruntował swą czołową pozycję wśród wydziałów politologii w Polsce. Uzyskał I kategorię Komitetu Badań Naukowych oraz akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów: politologii, stosunków międzynarodowych oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także ponowną akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia.

W roku 2008 objął stanowisko Prorektora ds. Studenckich. Pełniąc je doprowadził do wypracowania form stałego kontaktu z samorządem studenckim, co stanowiło podstawę do szybkiego rozwiązywania pojawiających się nieprawidłowości w obsłudze studentów oraz przygotowania mechanizmów wspomagania ich aktywności. Radykalnej poprawie uległy warunki w domach studenckich dzięki modernizacji Domu Studenta "Helios" (ze środków z funduszu socjalnego) i przebudowie Domu Studenta „Femina" (ze specjalnej dotacji, którą uzyskał z MNiSW). Zmodernizowano też dużą część Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka" w wyniku realizacji projektu pod nazwą "Inkubator Medialny", na który pozyskał środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Niewątpliwym osiągnięciem stało się też podjęcie skutecznych działań na rzecz radykalnej poprawy obsługi studentów niepełnosprawnych.

Prof. Michałowski, pełniąc funkcję prorektora, wchodził w skład Senatu UMCS. Pracował w kilku stałych komisjach senackich, kierując jednocześnie pracami dwóch z nich: Komisją Budżetu i Finansów oraz Dydaktyki i Wychowania. W zakończonej w 2011 r. kadencji władz Komitetu Nauk Politycznych PAN pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Praktyczne doświadczenia samorządowe prof. Michałowskiego oraz wiedza, jaką posiada z tego zakresu, powodują, że jest znanym ekspertem w środowisku samorządowym. Uczestniczy w wymianie doświadczeń z władzami samorządowymi Ukrainy, a także otrzymuje zaproszenia do gremiów, które przygotowują strategie rozwoju naszego miasta i województwa. Koordynował między innymi, w ramach Rady Rozwoju Miasta Lublin, prace dotyczące części koncepcji Lublin 2020, noszącej nazwę Miasto przyjazne. W 2011 r. został też powołany przez Zarząd Województwa Lubelskiego na przewodniczącego Rady Społecznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli i pełnił tę funkcję do ubiegłego roku. W 2012 r. społeczność Naszego Uniwersytetu powierzyła prof. Stanisławowi Michałowskiemu funkcję Rektora.

Laureat m.in. Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP z okazji 25-lecia samorządności. To prestiżowe wyróżnienie otrzymał za „wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej”. Wyróżniony za wybitne zasługi dla środowiska sportowego województwa lubelskiego.  Ambasador Lubelskiego Klubu Biznesu 2013 „za inicjowanie działań w zakresie współpracy nauki i biznesu oraz zaangażowanie w tworzenie lubelskiego ośrodka naukowego”. Otrzymał także Nagrodę zespołową Ministra w roku 2002, Nagrodę Ministra za działalność organizacyjną w roku 2013. Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Źródło: UMCS Lublin

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.