Dziś są imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

dodane: 29-07-2019 11:03   |   wyświetleń: 186

Nasz Konkurs Wakacyjny

Wakacje na półmetku, pokażcie jak je spędzacie!
Nasz Konkurs Wakacyjny 

Zostawiajcie zdjęcia w komentarzach pod naszymi postami dotyczącymi konkursu na naszej stronie na Facebooku (https://www.facebook.com/lublin24/) dopisując „Zapoznałem, -am się z reścią regulaminu”. Spośród zgłoszeń wybierzemy te najciekawsze, najśmieszniejsze lub najbardziej zaskakujące. 31 sierpnia opublikujemy listę zwycięzców – 5 osób otrzyma od nas zestawy kosmetyków Rossmann w kolorowych kosmetyczkach, każdy zestaw o wartości 80 zł.


Regulamin konkursu na profilu Facebook „Wakacyjny Konkurs” (dalej „Regulamin”)

§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wakacyjny Konkurs” organizowanego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Konkurs”), jest wydawca „Wspólnoty” – Wydawnictwo Wspólnoty Orzechowski Mateusz, Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki (dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest Organizator.

3. Regulamin jest wiążący dla:

4. Organizatora;

5. osób biorących udział w Konkursie, spełniających warunki określone w Regulaminie, w tym w § 2-3 Regulaminu (dalej: „Uczestnicy”);

6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach profilu Lublin24.pl i siedlcesiedzieje.pl, w portalu społecznościowym Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/lublin24/ i  https://www.facebook.com/SiedlceSieDzieje/ (dalej: „Fanpage”).

7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie - na zasadach określonych w Regulaminie – po 5 (słownie: pięciu) zwycięzców Konkursu na każdym Fanpage (dalej: łącznie „Zwycięzcy”, a osobno „Zwycięzca”), którzy wyślą zdjęcia wakacyjne za pośrednictwem Fanpage” (dalej: „Zadanie Konkursowe”) spośród Uczestników, którzy polubili Fanpage. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Nagroda”).

8. Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia 29.07.2019 r. do 31.08.2019 r. (do godziny 24:00).

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem.

10. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

11. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

§ 2 [Uczestnicy Konkursu]

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:

2. w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18. rok życia;

3. mają pełną zdolność do czynności prawnych;

4. zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

5. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 poniżej.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

7. Przystąpić do Konkursu można w okresie jego trwania.

§ 3 [Zasady uczestnictwa]

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

2. spełnianie warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu;

3. posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie społecznościowym Facebook;

4. polubienie Fanpage;

5. Zapoznanie się z treścią Regulaminu dostępnego na Fanpagu marki na profilu Facebook pod adresem Lublin.24.pl oraz Siedlcesiedzieje.pl w okresie trwania Konkursu, zarówno zaakceptowanie jego postanowień, jak i wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach konkursowych

6. wykonanie Zadania Konkursowego.

7. Wykonanie Zadania Konkursowego bez uprzedniej akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie uznane przez Organizatora za dokonane przez osobę niebędącą Uczestnikiem i nie będzie uwzględnione w Konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, w trakcie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z warunkami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub działa w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

§ 4 [Zasady i przebieg Konkursu]

1. Zadaniem osoby chcącej wziąć udział w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi (w formie komentarza) na pytanie zadane na Fanpage z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie:

„Konkurs Wakacyjny

Wakacje na półmetku, pokażcie jak je spędzacie!

Zostawiajcie zdjęcia w komentarzach pod naszymi postami dotyczącymi konkursu dopisując „Zapoznałem, -am się z reścią regulaminu”. Spośród zgłoszeń wybierzemy te najciekawsze, najśmieszniejsze lub najbardziej zaskakujące. 31 sierpnia opublikujemy listę zwycięzców – 5 osób otrzyma od nas zestawy kosmetyków Rossmann w kolorowych kosmetyczkach, każdy zestaw o wartości 80 zł.

Regulamin konkursu dostępny na siedlcesiedzieje.pl

Regulamin konkursu dostępny na lublin24.pl”.

2. Organizator wyłoni Zwycięzców na podstawie kreatywności zgłoszeń. Liczba „polubień” („like”) pod danym wpisem nie będzie miała znaczenia przy wyłanianiu Zwycięzców.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage Organizatora najpóźniej do dnia 15.10.2019 do godz. 14.00.

§ 5 [Nagrody i zwycięzcy]

1. Nagrodami w Konkursie dalej: „Nagrody”) są zestawy upominkowe Rossmann.

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez Fanpage.

3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców pocztą w terminie do 31 października.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inne rzeczy, usługi ani też równowartości pieniężne.

8. Sposób doręczenia nagrody powinien zostać uzgodniony przez Zwycięzcę w terminie podanym w pkt 3, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora.

§ 6 [Przetwarzanie danych osobowych]

1. Dane osobowe Uczestników, przekazane Organizatorowi stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 ze zm.; dalej: „Ustawa o Ochronie Danych”).

2. Uczestnicy, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym w procesie przeprowadzania Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych na potrzeby Konkursu, jest Organizator.

4. Dane osobowe Uczestników, w tym Zwycięzców Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w celu weryfikacji spełniania przez Uczestników warunków określonych w Regulaminie oraz wydania Zwycięzcom Nagród. Informacje dotyczące Zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane w razie potrzeby do właściwego urzędu skarbowego oraz do publicznego lub prywatnego operatora usług pocztowych (w celu doręczenia Nagród).

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika, oraz zgoda na ich przetwarzanie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu jest dobrowolna. Każdy Uczestnik, ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o Ochronie Danych. Każdy Uczestnik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując swoje pełne imię i nazwisko wraz z oświadczeniem o odwołaniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych pisemnie do Organizatora. Złożenie odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa powyżej, w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu.

6. Wszelkie informacje w tym dane osobowe podawane przez Uczestnik są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.

§ 7 [Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy, powinni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora.

4. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.

§ 8 [Odpowiedzialność]

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu.

2. Organizator odpowiada za wydanie Nagrody Zwycięzcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Fanpage z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora lub pozostających poza kontrolą Organizatora.

4. W trakcie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie Uczestników do Fanpage, które są wynikiem działań lub zaniechań nieleżących po stronie Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań portalu Facebook, braku dostępu Uczestnika do Internetu, itp.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Radzyń Podlaski, 29.07.2019 r.

Komentowane

Nie dodano żadnego komentarza...
dodaj komentarz

Komentowane z fb

Ostanio opublikowane artykuły:

Od 2 września br. funkcjonowanie komunikacji miejskiej ulegnie zmianie
Od 2 września br. funkcjonowanie komunikacji miejskiej ulegnie zmianie Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że z dniem 2 września br. wchodzą w życie nowe rozkłady jazdy. Dojdzie do kilku istotnych zmian, w tym do zmiany częstotliwości kursowania niektórych linii autobusowych.
Kierowca forda nie chciał potrącić psa. Uderzył w niego ...
Kierowca forda nie chciał potrącić psa. Uderzył w niego samochód ciężarowy Mężczyzna kierujący fordem dostrzegł psa przebiegającego po przejściu dla pieszych. Zahamował gwałtownie, by nie potrącić zwierzęcia. Jadący z tyłu kierowca ciężarówki zaskoczony manewrem uderzył w tył jego auta.
Ujawniamy listę kandydatów Platformy do parlamentu
Ujawniamy listę kandydatów Platformy do parlamentu Polskie partie rozpoczęły już kompletowanie list kandydatów, którzy wystartują w tegorocznych wyborach do Sejmu. Podajemy nazwiska polityków, którzy do wyborów parlamentarnych w 2019 roku wystawi na Lubelszczyźnie Platforma Obywatelska, startująca w ramach tzw. Koalicji Obywatelskiej.
Lubelskie uczelnie znalazły się w światowym rankingu CWUR
Lubelskie uczelnie znalazły się w światowym rankingu CWUR The Center of World University Rankings wskazało listę 2000 najlepszych uczelni na świecie. Na tym szerokim zestawieniu znalazły się 3 uczelnie wyższe znajdujące się w Lublinie.
Zatrzymał pijanego i poszukiwanego kierowcę
Zatrzymał pijanego i poszukiwanego kierowcę Policjant z OPP w Łodzi w dniu wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Mundurowy w m. Tuszów zauważył kierującego pojazdem marki Volkswagen, który jechał całą szerokością jezdni. Okazał się nim 28-latek, który miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie, sądowy zakaz i był poszukiwany... za jazdę na podwójnym gazie.

Najczęściej czytane

Reklamy

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Gośka!
Urodziłam się w 2017 roku. Jestem radosną, młodą sunią. Uwielbiam zabawy na wybiegu zarówno z innymi psami, jak i z opiekunem. ...

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Igus!


Schronisko jest moim domem od 16.10.2014 roku. Nie jestem zbyt wymagający. Nie narzucam się ludziom ale wystarczy zaprosić mnie do głaskania, a z przyjemnością ...

Szukam nowego domu

Cześć, jestem Pluto!

Urodziłem się w 2003 roku. Uwielbiam, gdy ktoś mnie głaszcze. Bez problemu daję zapinać się na smyczy, na której ładnie chodzę. Chwilami mogę się ...

Komentowane

Zapisz się do newslettera
Wydawca
Wydawnictwo Wspólnota
Mateusz Orzechowski
Wygnanów 20
21-306 Czemierniki
NIP: 538-117-96-41